سامانه پارکیار

مدیریت پارک حاشیه خیابان و مدیریت هوشمند پارکینگ‌ها

سامانه هوشمند مدیریت پرسنل و نگهبانان سازمانی

امن‌سازی سواحل جهت امنیت بیشتر و تسریع عملکرد منجیان غریق

برطرف‌سازی گپ داده‌های سنسورهای اقیانوس‌شناسی

پایش لحظه‌ای مقادیر دما، سرعت و الگوی جریان سطحی

ارسال خودکار موقعیت شناورهای غرق شده به ایستگاه امدادرسانی

کنترل و پایش پارامترهای ایستگاه‌های مختلف اندازه‌گیری

تعیین غلظت رسوب معلق با استفاده از حسگرهای مبتنی بر بازتابش نور

مدیریت خودکار تردد در پارکینگ‌ با پلاک‌خوانی هوشمند با استفاده از هوش مصنوعی