‌سامانه‌های اختصاصی

مدیریت پارک حاشیه خیابان و مدیریت هوشمند پارکینگ‌ها

سامانه هوشمند مدیریت پرسنل و نگهبانان سازمانی

امن‌سازی سواحل جهت امنیت بیشتر و تسریع عملکرد منجیان غریق

برطرف‌سازی گپ داده‌های سنسورهای اقیانوس‌شناسی

مدیریت پارک حاشیه خیابان و مدیریت هوشمند پارکینگ‌ها

سامانه هوشمند مدیریت پرسنل و نگهبانان سازمانی

امن‌سازی سواحل جهت امنیت بیشتر و تسریع عملکرد منجیان غریق

برطرف‌سازی گپ داده‌های سنسورهای اقیانوس‌شناسی